Juhtimine
Sihtgrupp

Noorte seadusest tulenevalt on noored füüsilised isikud vanuses 13 kuni 25 eluaastat. Tegelikkuses on noortepoliitika ja noorsootöö sihtrühm erinev.

Seadusandlus

Noortepoliitikat ja noorsootöö korraldust Lätis reguleerib noorte seadus (jõustunud aastal 2009). Seadusega määratletakse konkreetse valdkonna eest vastutavad asutused, nende pädevus, rahaliste vahendite eraldamise korraldus, noorte osalemise võimalused ja põhimõtted. Noortepoliitika tegevused, tulemusnäitajad, kaasatud ja vastutavad institutsioonid on üksikasjalikult välja toodud noortepoliitika tegevuskavas aastateks 2016-2020.

Eesmärgid ja tegevused

Noorte seaduses ja noortepoliitika tegevuskavas aastateks 2016-2020 määratletakse noorsoopoliitika eesmärk – noorte elukvaliteedi parandamine, noorte jaoks toetava ja kaasava keskkonna loomine, nende algatuste ja osaluse toetamine ning nende tervislik eluviis. Noortepoliitika tegevuskava määrab vajaduse tegevuste järele järgmistes tegevusvaldkondades: haridus ja koolitus, sotsiaalne kaasatus, osalus, tööhõive ja ettevõtlus, tervis ja heaolu. Noortepoliitika riiklikus programmis määratletakse 2018. aasta prioriteedid: edendatakse pikaajalist noorsootöö planeerimist kohalikul ja piirkondlikul tasandil, toetatakse noorteorganisatsioonide algatusi noorte osaluse edendamiseks, töötatakse välja noorte mitteformaalse hariduse tunnustamise ühtne mudel riiklikul tasemel, noorsootööga seotud isikute kutsealane areng. Ja konkreetsete tegevuste aluseks on järgmised tegevused: noorsootöös osalejate koolitamine, kogemuste vahetamine, kohaliku omavalitsuse noortevaldkonna projektide toetamine, noortevaldkonna esindajate üritused (konverentsid, seminarid), noorteorganisatsioonide rahaline toetamine ja nende projektid, informatiivse veebipõhise platvormi www.jaunatneslietas.lv hooldus jpm.

Kasutatud allikad:

Portal on youth and youth policy: jaunatneslietas.lv

Section ‘Youth’ on the website of the Ministry of Education and Science: izm.gov.lv/lv/jaunatne

Section ‘Latvia’ on the internet platform Youth Wiki: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-latvia

Juhtimine
Sihtgrupp

Noored vanuses 14- 29 eluaastat.

Seadusandlus

Noortepoliitikat ja noorsootöö korraldust reguleerib Leedu Vabariigi noorsootöö seadus, millega on sätestatud noorsootöö peamised tingimused ja selle elluviimise põhimõtted. Samuti on määratletud noorsootöö tegevusvaldkonnad ning selle elluviimise ja juhtimisega tegelevad asutuste pädevused riiklikul ja kohalikul tasandil. Riikliku noortepoliitika arenguprogramm aastateks 2011 – 2019 kehtestab noorsootöö strateegilised eesmärgid. Sotsiaalkaitse ja tööhõive ministeerium on 2017. – 2019. aasta tegevuskavas üksikasjalikult välja töötanud noorsootöö suunised, tegevused, tulemusnäitajad ning määratlenud kaasatud ja vastutavad institutsioonid. Ülaltoodu kohaselt planeerivad kohalikud omavalitsused noorsootööd kohalikul tasandil, töötades välja noorsootöö planeerimisdokumendid ja pakkudes noorsootööks vajalikku raamistikku.

Eesmärgid ja tegevused

Riikliku noortepoliitika arengukavaga (aastateks 2011 – 2019) seati Leedu noorsootöö peamised strateegilised eesmärgid. Programmi prioriteediks on noorte sotsiaalse kaasatuse parendamine (erilist tähelepanu pööratakse noortele, kes ei tööta ega õpi (NEET-noored)). Lisaks seati järgmised eesmärgid noorte heaolu parandamiseks: paremate tööhõivevõimaluste tagamine; soodsate tingimuste loomine tööturul osalemiseks ja majandusliku või sotsiaalse ettevõtluse edendamiseks; mitteformaalse haridussüsteemi arendamine.

Riikliku noortepoliitika arengukava tegevused aastatel 2017 – 2019 on suunatud sotsiaalkindlustus-, haridus- ja tervishoiusüsteemide arendamisele. Soovitakse välja töötada ja kooskõlastada noorsootöö süsteem; luua soodsad tingimused noorsootööga tegelevate organisatsioonide järjepidevaks ja kvaliteetseks tegevuseks ning tagada institutsioonide- ja valdkondadevaheline koostöö noortepoliitika väljatöötamisel.

Kasutatud allikad:

Youth policies in Lithuania (2017). European Commission, Youth Wiki national description.

Strategic Planning of the Youth Policy and Implementation of Measures in the Field of Social Security and Labour (2016). Executive Summary of the Public Audit Report, National Audit Office of Lithuania.

Working with young people: the values of youth work in the European Union (2014). European Commission. Country Report, Lithuania (Author: I. Gečienė)

Lithuanian Youth Policy: Legislation, Structures, Good Practices (2013). Vilnius: Department of Youth Affairs under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania.

Youth Policy in Lithuania (Jaunimo politika Lietuvoje) (2010). Vilnius: Department of Youth Affairs under the Ministry of Social Security and Labour of the Republic of Lithuania.

Country Sheet on Youth Policy in Lithuania (2010) Council of Europe.

Youth Policy in Lithuania (2002). Council of Europe, Report by and International Panel of Experts Appointed by the Council of Europe (National Youth Policies), Council of Europe Publishing, Strasbourg.

Juhtimine

Noortepoliitika on osa laiemast noortevaldkonnast. Noortepoliitika peamised toimealad on noorsootöö, sotsiaal-, tööhõive-, tervise-, kultuuri-, pere- ja kuriteoennetuspoliitika. Noortepoliitika arendamine on Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas.

2016. aasta 1. jaanuaril oli Eestis 283 350 7-26aastast noort, mis moodustab 21,54% Eesti rahvastikust.Nagu suures osas teisteski Euroopa riikides, on noorte osakaal elanikkonnast vähenemas. Statistikaameti prognoosi järgi jätkub noorte osakaalu vähenemine kogurahvastikust kuni aastani 2022, mil see hakkab tasapisi taas kasvama. Kasvutrend püsib kuni aastani 2039, seejärel hakkab noorte osakaal kogurahvatikust jälle langema.

Erilist tähelepanu nõuavad negatiivsed trendid nagu noorte kasvav väljaränne, 15-19aastaste kõrge töötus, mitteõppivate ja mittetöötavate noorte arv, kõrge suhtelise vaesuse määr, probleemne tervisekäitumine, sh eriti noorte meeste riskikäitumine. Tähelepanu tuleb pöörata nende trendide tekkepõhjustele, võimalike tagajärgede ennetamisele ja ebasoovitava mõju vähendamisele. Vajalik on pöörata tähelepanu ka sellele, et positiivsed trendid jätkuks.

Noortevaldkonna eest vastutavaks ministeeriumiks on Haridus- ja Teadusministeerium, mis kavandab noortepoliitikat, korraldab noorsootööd ja juhib oma hallatava asutuse Eesti Noorsootöö Keskuse tööd.

Eesti Noorsootöö Keskus on noortepoliitika, sh noorsootöö arenduskeskus. Tegevuse eesmärk on noortepoliitika ja noorsootöö rakendamise tõhustamine, viisil, et noorsootöö toetaks maksimaalselt noorte loovuse arendamist, tõrjutuse ennetamist ning osalust otsustamises.