Tööhõive ja ettevõtlus

Noorte tööhõive (15-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Noorte töötuse määr (15-24-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Noorte pikaajalise töötuse määr (12 kuud või kauem, 15-25-aastased) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Mittetöötavad, mitteõppivad ja koolitustel mitteosalevad noored vanuses 15-24 eluaastat (NEET) (2017)
test
Allikas: EUROSTAT

Mittetöötavad, mitteõppivad ja koolitustel mitteosalevad noorte (NEET) näitaja ei vasta konkreetse vanuserühma ja soo elanike protsendile, kes ei tööta ega osale täiendõppes ega koolitustel. Indikaatori lugeja viitab isikutele, kes vastavad järgmistele tingimustele: a) nad ei tööta (st Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni määratluse kohaselt töötud või mitteaktiivsed) ja b) nad ei ole saanud mingit haridust või koolitust (formaalset, mitteformaalset) uuringu eelsele neljale nädalale. Rahvastiku koguarv koosneb sama vanuserühmast ja sugupoolest, välja arvatud vastanutest, kes pole vastanud küsimusele "osalemine korrapärases (formaalses) hariduses ja koolituses". Muutuja "osalemine hariduses ja koolituses" või "haridustaseme" puudumise tõttu uuringus, ei pruugi NEET-i teatud jaotused täpselt kokku langeda üldise NEET-i määraga antud vanuserühma ja soo kohta.
Kui rahul olete oma praeguse tööga (10-punkti skaalal, 18-24-aastased) (2016)
test
Allikas: Eurofound, European Quality of Life Survey 2016

Küsitud neilt, kes töötavad
Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused valida endale meeldiv elukutse (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused leida endale meeldiv töökoht (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018

Mul on olemas suurepärased/kõik võimalused tegeleda ettevõtlusega (15-25-aastased) (2018)
test
Allikas: Young people in Baltics: Survey, 2018