Noorsootöö Eestis

Noorsootöö on noorele ehk 7-26-aastasele isikule tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel perekonna-, tasemeharidus- ja tööväliselt tegutseda.

Noorsootöö korraldamisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:

 • noorsootööd tehakse noorte jaoks ja koos noortega, kaasates neid otsuste tegemisse;
 • tingimuste loomisel teadmiste ja oskuste omandamiseks lähtutakse noorte vajadustest ja huvidest;
 • noorsootöö põhineb noorte osalusel ja vabal tahtel;
 • noorsootöö toetab noorte omaalgatust;
 • noorsootöös lähtutakse võrdse kohtlemise, sallivuse ja partnerluse põhimõttes

Noorsootöö korraldus 

Noorsootöö korraldamise sh rahaliste vahendite planeerimise eest vastutab kohalik omavalitsus (volikogu, valla- või linnavalitsus ning selle hallatavad asutused ja partnerid).

Omavalitsuste noorsootöö korraldust reguleerivad noorsootöö seadus ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadus. Eesti noorsootöö korralduse kontekstis on omavalitsus ja riik partnerid. Riik loob seadusliku ja strateegilise raami ning toetab omavalitsusi prioriteetsetel teemadel ja teenuste tagamisel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ülesanded:

 1. töötab välja noorsootöö riiklikud programmid;
 2. toetab noorteühingute tegevust ja eraldab neile aastatoetusi;
 3. teostab riiklikku või haldusjärelevalvet noorsootöö valdkonnas õigusaktides sätestatud pädevuse piires ja kontrollib riigieelarvest eraldatud vahendite sihipärast kasutamist;
 4. täidab teisi õigusaktides sätestatud ülesandeid.

Valla- ja linnavolikogu ülesanded:

 1. Valla- või linnavolikogu juurde võib moodustada noortevolikogu. Noortevolikogu eesmärgiks on arutada valla või linna pädevusse kuuluvaid noori puudutavaid küsimusi ning teha nende kohta ettepanekuid valla- või linnavolikogule ja valla- või linnavalitsusele, lähtudes noorte vajadustest ja huvidest.
 2. Noortevolikogu valitakse valla või linna noorte poolt demokraatlikul teel valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.
 3. Noortevolikogu tegutsemise alused kehtestab valla- või linnavolikogu.
 4. Vald või linn toetavad oma haldusterritooriumi noortevolikogu jätkusuutlikku tegutsemist valla- või linnavolikogu kehtestatud korras.
 5. Valla- või linnavolikogu edastab noortevolikogule selle taotlusel oma istungite päevakordade projektid ning noori puudutavate õigusaktide eelnõud enne valla- või linnavolikogu istungite toimumist.

Rohkem informatsiooni Haridus- ja teadusministeeriumi koduleheküljelt: https://www.hm.ee/et/tegevused/noortevaldkond/noorsootoo