Noorsootöö Lätis

Noorsootöö seadusest tulenevalt tagab Haridus- ja Teadusministeerium ühtse riikliku noortepoliitika arendamise ja selle kooskõlastatud rakendamise, sealhulgas edendab erinevate valdkonnas tegutsevate institutsioonide koostööd noortepoliitika elluviimisel. Kuigi Haridus- ja Teadusministeerium on seadnud noorsootöö üldised tegevused ja eesmärgid, mida Läti soovib saavutada, on noorsootöö Lätis detsentraliseeritud – erinevad institutsioonid koordineerivad erinevate valdkondade tegevust. Ministeeriumid ja nende allasutused vastutavad vaid konkreetse poliitikavaldkonna eest (tervis – tervishoiuministeerium, sotsiaalküsimused – sotsiaalministeerium, tööhõive – riiklik tööhõiveamet jne).

Noorte osalemist noortepoliitika väljatöötamisel ja rakendamisel soodustab Noorte nõukogu – ministrite kabineti moodustatud nõuandev organ, mis koosneb valituse, kohalike omavalitsuste ja noorteorganisatsioonide volitatud esindajatest.

Rahvusvaheliste noorteprogrammide ja -projektidega  tegeleb noorte rahvusvaheliste programmide amet (ingliskeeles: Agency for the International Programmes for Youth), mis tegutseb Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas. Amet annab noortele võimaluse töötada erinevate projektidega ja annab nõu projektide koostamise kohta, jagab noortele huvitavat ja kasulikku teavet ning soodustab kogemuste vahetust.

Noortevaldkonna igapäevast praktilist tööd korraldavad kohalikud omavalitsused, luues raamistiku kohaliku tasandi noorsootööks (näiteks noorsootöötajate värbamine, noortekeskuste asutamine). Lätis on 119 kohalikku omavalitsust, millest 109-s on vähemalt üks noorsoospetsialist, 87-s on vähemalt üks noortekeskus, 51-s on välja töötatud noorsootöö arengukava, 43-s on noortenõukogu, 29-s on noortevaldkonna nõuandev komitee.

Oluliseks ressursiks noorsootöö rakendamisel on ka valitusvälised organisatsioonid (MTÜ-d). 79-s kohalikus omavalituses tegutseb noorsootöötajate ühendus. Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kogutud teave näitab, et noorsootöös osalevate valitsusväliste organisatsioonide koguarv on umbes 200, kuid kõik neist ei ole regulaarselt aktiivsed.