Noorsootöö korraldus Leedus

Noorsootöö struktuur

Riikliku noortepoliitika kujundamise ja elluviimisega ning noorte õiguste edendamisega tegeleb noorsoo- ja spordiküsimuste komisjon (Commission for Youth and Sport Affairs). Lisaks teostab komisjon järelvalvet teiste noorsoovaldkonnas tegutsevate institutsioonide üle.

Leedu noorsootöö koordineerimine ja rakendamine on sotsiaalkaitse ja tööhõive ministeeriumi ülesanne. Sotsiaalkaitse ja tööhõive ministeeriumi all tegutsev noorteosakond täidab riikliku noortepoliitika eesmärke, töötab ja viib ellu riiklikke programme ja meetmeid, analüüsib Leedu noorteorganisatsioonide olukorda, koordineerib riiklike ja kohalike omavalitsuste tegevust noorsootöös.

Kohaliku tasandi noorsootöö korralduse eest vastutab kohalik omavalitus ning noorsootöö valdkonnaga tegeleb kohalik noorteasjade nõukogu (Municipal council for youth affairs), kuhu kuuluvad nii noorsootööga tegelevate institutsioonide esindajad kui ka noorteorganisatsioonide (regional youth councils) esindajad.

Noorteasjade nõukogu (the council of youth affairs) on nõuandev institutsioon, mis tegutseb sotsiaalkaitse ja tööhõive ministeeriumi noorteosakonna juures. Noorteasjade nõukogusse kuuluvad riigiasutuste ja noorteorganisatsioonide esindajad võrdse partnerluse alusel ning nende ülesanne on tegeleda noorsootöö põhiprobleemidega ja teha ettepanekuid noortevaldkonna osakonnale noortepoliitika elluviimise kohta, mis vastaks noorte- ja noorteorganisatsioonide vajadustele. Noorteasjade nõukogu koosneb 12 liikmest: 6 riigiasutuste esindajatest ja 6 noorteorganisatsioonide esindajatest, kes delegeeritud Leedu noorteorganisatsioon (LiJOT) poolt.

Leedu noorteorganisatsioon (The Lithuainian Youth Council) teeb ettepanekuid valitsusasutustele, mis töötavad noorte ja noorteorganisatsioonidega. LiJOT on Leedu riiklike noorteorganisatsioonide ja piirkondlike liitude suurim mittetulunduslik katusorganisatsioon. LiJOTil on 62 liiget (valitsusvälised noorteorganisatsioonid) ja esindab rohkem kui 200 000 noort Leedus. LiJOT on Euroopa Noortefoorumi liige ja koordineerib EURODESK Leedut.

Rahvusvahelise noorte koostöö agentuuri (Agency of International Youth Co-operation) peamine eesmärk on rahvusvahelise koostöö arendamine ja Leedu noorte osaluse toetamine Euroopa Liidu noorte programmides rahaliste toetuste kaudu.

Noorsootöö tähtsus on viimase 15 aasta jooksul oluliselt suurenenud. Noorsootöö süsteemi loomisega alustati 2009. aastast. Avatud noorsootöö (open youth work) algas veel varem, kuid noortepoliitika ja noorsootöö rahastamise süsteem ei olnud veel piisavalt paindlikud – enamasti olid tegevused projektipõhised ja olid suunatud aktiivsetele noortele. 2010. aastal võeti vastu avatud noortekeskuste kontseptsioon, mis sätestas avatud noortekeskuste eesmärgid, ülesanded, sihtrühmad, põhimõtted, teenusepakkujad ja kvaliteedinõuded.

Järjest rohkem on mõistetud, et noorsootöö Leedus vajab täiendavat professionaalsust ning kõik tegevused ei saa olla vaid vabatahtlikud. Noortepoliitika seaduse viimased muudatused, mis jõustuvad 1.01.2019, keskenduvadki peamiselt noorsootöö parandamisele. Üheks eesmärgiks on läbi vaadata noorsootöö ametlik määratlus ja noorsootöötaja ning avatud noorsootöö, avatud noortekeskuse, mitteformaalse hariduse ja seadusega sätestatud noorsootöö kvaliteedinõuded.