Darbas su jaunimu Estijoje

DARBAS SU JAUNIMU ESTIJOJE

Estijos darbo su jaunimu įstatymas darbą su jaunimu apibrėžia kaip sąlygų, skatinančių įvairią jaunų žmonių raidą, sukūrimą, kuriomis jie gali būti aktyvūs už savo šeimos ribų; formalų švietimą, įgytą per suaugusiųjų švietimo sistemą ir darbą pagal jauno žmogaus laisvą valią.

Darbo su jaunimu organizavimas remiasi šiais principais:

 • darbas su jaunimu vykdomas jaunų žmonių naudai ir kartu su jais, įtraukiant jaunus žmones į sprendimų priėmimo procesą;
 • turi būti kuriamos sąlygos žinių ir įgūdžių įgijimui, kurie yra susiję su jaunų žmonių poreikiais ir interesais;
 • darbas su jaunimu grindžiamas jaunų žmonių dalyvavimu ir laisvu noru;
 • darbas su jaunimu skatina jaunimo iniciatyvas;
 • darbas su jaunimu grindžiamas nediskriminacijos, tolerancijos ir partnerystės principais.

DARBO SU JAUNIMU ORGANIZAVIMAS

Vietos valdžios institucijos (taryba, kaimo savivaldybė ar miesto valdžia, jų administruojamos institucijos ir jų partneriai) yra atsakingos už darbo su jaunimu įsipareigojimų planavimą ir iš jų atsirandančių veiklų ir lėšų poreikio numatymą.

Vietos valdžios institucijos ir valstybė yra partneriai, kai kalbama apie darbo su jaunimu organizavimą Estijoje. Valstybė sukuria teisinę ir strateginę sistemą, ir palaiko vietos valdžios institucijas prioritetinių sričių nustatymo ir paslaugų teikimo požiūriu.

Vietos valdžios institucijų darbo su jaunimu organizavimą reglamentuoja Darbo su jaunimu įstatymas ir Vietos valdžios institucijų įstatymas.

Švietimo ir mokslinių tyrimų ministerijos funkcijos:

 1. rengti darbo su jaunimu nacionalines programas;
 2. remti jaunimo asociacijų veiklą ir skirti joms metines dotacijas;
 3. vykdyti valstybinę ir administracinę priežiūrą darbo su jaunimu srityje įstatymais apibrėžtų kompetencijų ribose, ir prižiūrėti tikslinį jaunimui skirtų lėšų panaudojimą iš valstybės biudžeto;
 4. atlikti kitas įstatymų numatytas funkcijas.

Kaimo savivaldybė ir miesto taryba turi:

 1. nustatyti kaimo savivaldybės ar miesto plėtros plane darbo su jaunimu prioritetus savo administracinėse teritorijose ir uždavinius, reikalingus prioritetų įgyvendinimui;
 2. tvirtinti jaunimo asociacijų, jaunimo programų ir jaunimo projektų iš kaimo savivaldybės ar miesto biudžeto paramos principus, paramos teikimo ir mokėjimo tvarką bei sąlygas; tvarką ir sąlygas dėl projekto ko-finansavimo, jei būtina; taip pat, rengti paraiškų formas paramai gauti ir atsiskaitymo už gautos paramos panaudojimo tvarką;
 3. remti jaunimo asociacijų, veikiančių atitinkamos savivaldybės ar miesto administracinėje teritorijoje, jaunimo programas ir jaunimo projektus, pagal turimas biudžeto lėšas;
 4. konsultuotis su jaunimo taryba, jei tokia yra, planuojant, įgyvendinant ir vertinant darbą su jaunimu;
 5. atlikti kitas funkcijas, susijusias su darbo su jaunimu organizavimu jų administracinėse teritorijose.

Daugiau informacijos: https://www.hm.ee/en/activities/youth/youth-work