Darbas su jaunimu Latvijoje

INSTITUCINĖ SISTEMA

Pagal Latvijos Jaunimo įstatymą, Švietimo ir mokslo ministerija užtikrina vieningos nacionalinės politikos plėtrą jaunimo reikalų srityje ir jos koordinuotą įgyvendinimą, apimant ir susijusių atsakingų institucijų bendradarbiavimą įgyvendinant jaunimo politiką. Suderintos jaunimo politikos kūrimą ir įgyvendinimą bei jaunų žmonių dalyvavimą sprendimų priėmimo procese ir viešajame gyvenime palengvina Jaunimo patariamoji taryba – prie Ministrų kabineto įsteigtas patariamasis organas, kurį sudaro deleguoti viešojo administravimo, vietos savivaldybių ir jaunimo organizacijų atstovai. Tačiau kasdieninėje praktikoje jaunimo politika Latvijoje yra decentralizuota – kiekviena atsakinga institucija koordinuoja konkrečios srities veiklą, o Švietimo ir mokslo ministerija apibrėžia bendruosius tikslus ir veiksmus, kuriuos reikia įgyvendinti.

Šakinės ministerijos ir pavaldžios institucijos formuoja ir įgyvendina sektorinę politiką (sveikata – Sveikatos apsaugos ministerija, socialiniai reikalai – Gerovės ministerija, užimtumas – Valstybinė darbo agentūra ir t.t.). Latvijos, Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių programų, projektų ir iniciatyvų, skirtų jaunimo darbui, įgyvendinimu rūpinasi Tarptautinių jaunimo programų agentūra (prie Latvijos Švietimo ir mokslo ministerijos). Agentūra suteikia jauniems žmonėms galimybę kurti projektus, skleidžia jauniems žmonėms įdomią ir naudingą informaciją apie jų galimybes, palengvina keitimąsi patirtimi ir konsultuoja projektų rengimo klausimais.

Kasdienį praktinį darbą su jaunimu vykdo vietos savivaldybės, kurios nustato institucinę jaunimo darbo sistemą vietos lygmeniu – savivaldybė skiria atsakingą instituciją, įdarbina jaunimo reikalų specialistus ir kitus darbuotojus, steigia jaunimo centrą ir vykdo kitą veiklą. Iš 119 savivaldybių Latvijoje 109 savivaldybės turi bent vieną darbuotoją jaunimo darbui, 87 savivaldybės turi bent vieną jaunimo centrą, 51 savivaldybė yra parengusi jaunimo politikos plėtros dokumentą, 43 savivaldybės turi jaunimo tarybą, 29 savivaldybės turi jaunimo reikalų patariamąjį komitetą.

Nevyriausybinės organizacijos taip pat yra vienas iš esminių darbo su jaunimu šaltinių. 79 iš 119 savivaldybių Latvijoje turi bent vieną asociaciją, dirbančia su jaunimu. Latvijos Švietimo ir mokslo ministerijos surinkta informacija rodo, kad bendras nevyriausybinių organizacijų, įsitraukusių į darbą su jaunimu, skaičius yra apie 200, tačiau ne visos iš jų yra nuolat aktyvios.