Darbs ar jaunatni Igaunijā

DARBS AR JAUNATNI IGAUNIJĀ

Igaunijas jaunatnes darba likums nosaka jauniešu darbu kā apstākļu radīšanu, lai veicinātu jauniešu daudzveidīgu attīstību, kas viņiem ļauj aktīvi darboties ārpus viņu ģimenēm, pieaugušo izglītības sistēmā iegūtā formālā izglītība un darbs pēc viņu brīvas gribas.

Jaunatnes darba organizācija balstās uz šādiem principiem:

 • Darbs ar jaunatni tiek veikts kopā ar jauniešiem un viņu labā, iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā;
 • Radot apstākļus zināšanu un prasmju apgūšanai, ņemot vērā jauniešu vajadzības un intereses;
 • Darbs ar jaunatni balstās uz jauniešu līdzdalību un brīvu gribu;
 • Darbs ar jaunatni atbalsta jauniešu iniciatīvu;
 • Darbs ar jaunatni balstās uz vienlīdzīgas attieksmes, iecietības un partnerības principiem

JAUNATNES DARBA ORGANIZĀCIJA

 • Vietējās pašvaldības (padome, pašvaldība vai pilsētas pārvalde, kā arī to pārvaldītās institūcijas un partneri) ir atbildīgas par jaunatnes darba pienākumu plānošanu un ar to saistīto aktivitāšu un līdzekļu apjomu.
 • Pašvaldības un valsts ir partneri attiecībā uz jaunatnes darba organizāciju Igaunijā. Valsts izveido tiesisko un stratēģisko sistēmu un atbalsta vietējās varas iestādes prioritāro jomu identificēšanā un pakalpojumu sniegšanā.
 • Vietējo pašvaldību jaunatnes darba organizāciju reglamentē Jaunatnes darba likums un Pašvaldību darbības likums.

Izglītības un pētniecības ministrijas funkcijas:

 1. Sagatavo nacionālās jaunatnes darba programmas;
 2. Atbalsta jaunatnes organizāciju pasākumus un piešķir tiem ikgadējās dotācijas;
 3. Veic valsts administratīvo uzraudzību jaunatnes jomā tiesību aktos noteiktajā kompetences apjomā un uzrauga jaunatnes darbībai no valsts budžeta piešķirto līdzekļu jēgpilnu izmantošanu;
 4. Veic citas likumā noteiktās funkcijas.

Lauku pašvaldības un pilsētas domes:

 1. Nosaka jaunatnes darba prioritātes savās administratīvajās teritorijās un iekļauj uzdevumus lauku pašvaldību vai pilsētas attīstības plānos, kas nepieciešami, lai prioritātes sasniegtu;
 2. Apstiprina projektu atbalsta principus jaunatnes organizāciju, jaunatnes programmu un jaunatnes projektu atbalstam no pašvaldības vai pilsētas budžeta, kā arī atbalsta piešķiršanas un samaksas kārtību un nosacījumus, ja nepieciešams, definē līdzfinansējuma noteikumus, kā arī sagatavo atbalsta pieteikuma veidlapas un atskaišu formas par atbalsta izlietojumu;
 3. Atbalsta jauniešu organizāciju, kas darbojas konkrētās pašvaldības vai pilsētas administratīvajā teritorijā,  programmas un projektus pieejamā budžeta ietvaros;
 4. Konsultējoties ar jaunatnes padomi, ja tāda pastāv, par jaunatnes darba plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu;
 5. Veic citas funkcijas, kas saistītas ar jaunatnes darba organizāciju savās administratīvajās teritorijās.

Vairāk informācijas: https://www.hm.ee/en/activities/youth/youth-work