Darbs ar jaunatni Latvijā

INSTITUCIONĀLĀ SISTĒMA

Jaunatnes likumā definēts – Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes politikas nozarē un tās koordinētu īstenošanu, tai skaitā veicina jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto institūciju sadarbību. Saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicina Jaunatnes konsultatīvā padome – Ministru kabineta izveidota padomdevēja institūcija, kuras sastāvā iekļauj valsts pārvaldes, pašvaldību un jaunatnes organizāciju deleģētus pārstāvjus. Tomēr ikdienas praksē jaunatnes politika Latvijā ir decentralizēta – katra no iesaistītajām institūcijām pati koordinē konkrēto jomu aktivitātes, bet Izglītības un zinātnes ministrija definē kopējos sasniedzamos mērķus un rīcības virzienus. Nozaru ministrijas un to padotības iestādes definē un īsteno nozaru politiku (veselība – Veselības ministrija, sociālā joma – Labklājības ministrija, nodarbinātība – Nodarbinātības valsts aģentūra, u.c.). Latvijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu darbā ar jaunatni nodrošina Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā). Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu. Ikdienas praktisko darbu ar jaunatni īsteno pašvaldības, izveidojot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni vietējā līmenī – nosakot atbildīgo institūciju, pieņemot darbā jaunatnes lietu speciālistu un citus darbiniekus, izveidojot jauniešu centru un veicot citas aktivitātes. No 119 Latvijas pašvaldībām 109 ir vismaz viens darbinieks darbam ar jaunatni, 87 ir vismaz viens jauniešu centrs, 51 ir izstrādāts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments,  43 ir jauniešu dome, 29 ir jaunatnes lietu konsultatīvā komisija. Būtisks resurss darbā ar jaunatni ir arī nevalstiskās organizācijas. 79 no 119 Latvijas pašvaldībām ir vismaz viena biedrība, kas veic darbu ar jaunatni. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija liecina, ka kopējais darbā ar jaunatni iesaistīto nevalstisko organizāciju skaits ir aptuveni 200, tomēr ne visas no tām ir regulāri aktīvas.