Metodoloģija

Šīs metodoloģiskās vadlīnijas sniedz pārskatu par labbūtības indikatoru izstrādes procesu un kontekstu, kā arī iekļauj praktiskas norādes uz izmantotajiem un papildus izmantojamajiem datu un informācijas avotiem, pielietojot indikatorus nacionālā, reģionālā vai/un vietējā (pašvaldību) līmenī.