Publikatsioon

Filterid:
Aasta:
Keel:
PublikatsioonAastaKeel
Soo, K. (2017). Eesti noorte seksuaalse väärkohtlemise kogemused. Mihus: Noorsootöö muutuvas maailmas, 20, 38−39.2017EST
Rasmussen, B (2017) Noorsootöötaja kutse väärtustamine kohalikes omavalitsustes. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond, 20172017EST
Rebane Züger, Margit (2017) Haridustee katkemise tõttu NEET-staatusesse sattunud noorte võimalused tööturule siirdumisel või haridustee jätkamisel noorte pilgu läbi [Võrguteavik] : magistritöö / Margit Rebane Züger ; juhendaja: Kaja Oras ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, kasvatusteaduste õppekava2017EST
Grünthal-Drell, M (2017) Tervisekasvatus ja liikumistegevused noorsootöös. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, kasvatusteadused, 20172017EST
Toots, Anu (2017). Ülevaade IEA kodanikuhariduse uuringutest 1999-2022. Toots, Anu (Toim.). Noorte kodanikukultuur muutuvas maailmas. Eesti tulemused IEA Rahvusvahelises Kodanikuhariduse Uuringus (ICCS 2016) (9−15). Tallinn, Tartu: Tallinna Ülikool.2017EST
Nugin, R. (2017) Geograafiline aspekt mitteformaalses õppes, sh noorsootöös2017EST
Nurmik, A. (2017) Kaasava hariduse rakendumine ja suundumused käitumisprobleemidega hariduslike erivajadustega laste osas Jõgevamaal aastatel 2010-2016. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, eripedagoogika valdkond2017EST
Mandel, A (2017) Huvijuht noorte ettevõtlikkuspädevuste arendajana Tallinna üldhariduskoolide huvijuhtide arvamustes. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond, 20172017EST
Dibou, Tanja; Teder,Lianne, Rannala, Ilona-Evelyn (2018). Noorsootööharidus – kust sa tuled, kuhu lähed ja kellega koos? Mihus: Noorsootöö muutuvas maailmas, 23, 35−40.2018EST
European Youth in 20142014ENG
Noorte osalus otsustusprotsessides2018EST
Working with young people: the value of youth work in the European Union2014ENG
LEVEL OF CIVIC ENGAGEMENT AND SOCIAL CAPITAL UNDERSTANDING IN THE YOUTH SECTOR / Sociālā kapitāla attīstība kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs (SOCAP)2015ENG
Taking the future into their own hands. Youth work and entrepreneurial learning. Final Report2017ENG
European Youth in 20162016ENG
Youth Policy Responses to the Contemporary Challenges Faced by Young People. Symposium Report2017ENG
Exploring Erasmus+: Youth in Action. Effects and outcomes of the ERASMUS+: Youth in Action Programme. Transnational Analysis 2015/162017ENG
Poorer than their parents: the struggles of Europe’s young2017ENG
New and innovative forms of youth participation in decision-making processes2017ENG
Sooba, J. (2017) Õpilaste huvihariduses osalemise toetamine klassiõpetajate poolt kuue Tallinna kooli näitel. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond2017EST
Schihalejev, Olga (2016) Kuidas kõnelda kõneldamatust.2016EST
Siibak, Andra; Murumaa-Mengel, Maria (2016) Noored otsivad võimaluste- ja riskiderohkes sotsiaalmeedias oma kohta2016EST
Tamm, Anna-Liisa (2016) Tubakatarvitamine tapab2016EST
Ernst&Young, Haridus- ja Teadusministeerium (2016) Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise analüüs2016EST
Balti Uuringute Instituut, Haridus-ja Teadusministeerium, e-Riigi Akadeemia (2016) Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös.2016EST
Kruusamäe, Helena; Kull, Merike; Mooses, Kerli; Riso, Eva-Maria; Jürimäe, Jaak (2016) Results From Estonia’s 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth2016EST
Haridus- ja Teadusministeerium (2016) Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga.2016EST
Tallinna Spordi- ja Noorsootöö amet (2016) Tallinna 18+ ja riskiohus noorte osalemine noorsootöös2016EST
Villenthal, A., Kaunismaa, I., Veemaa, J., Talur, P., Žuravljova, M., Varblane, U. (2016) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE2016EST
Nugin, Raili; Taru, Marti (2017) Noorsootöötajate arvamused noorsootööst ja noorsootöötajatest2017EST
Dibou, Tanja (2017). Rahvusvahelise noorsootöö võlud ja valud. Tanja Dibou, Ilona- Evelyn Rannala (Toim.). Teadmine ja praktika noorsootöös. Noorsootöö artiklite kogumik. (120−136). Auratrükk.2017EST
Kütt, S. (2017) Noortekeskuste roll ja võimalused kogukonna sidususe toetamisel. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond, 20172017EST
Valk, A (2016) Madala haridustasemega noored. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium2017EST
Kalmus, Veronika; Beilmann, Mai (2017) Mis tüüpi kodanikud on Eesti Noored?2017EST
Veigel, M; Reedik, T. (2017). Õuesõppe rakendamise võimalused ja praktika noorsootöös: Tallinna noortekeskuste noorsootöötajate vaatenurk. Dibou, T., Rannala, I.-E. (Toim.). Teadmine ja praktika noorsootöös. Noorsootöö artiklite kogumik (65−79). Tallinna Ülikool.2017EST
Eesti Noorsootöö Keskus (2015) Noorteseire aastaraamat 2014/2015: Erivajadustega noored2015EST
Eesti Noorsootöö Keskus (2018) Noorteseire aastaraamat 2018: Noored ja osalus2018EST
Eesti Noorsootöö Keskus (2017) Noorteseire aastaraamat 2016 : Mitte- ja informaalne õppimine2017EST
Kötsi, K. (2017) Noorsootöö kui professioon: noorsootöö professionaliseerumine. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond2017EST
Soo, Kadri (2016) Seksuaalse väärkohtlemise ja –vägivalla toimepanemise riskitegurid ning tagajärjed2016EST
Lastekaitse Liit (2015) Lapse osalemine pereelus – kokkuvõte uuringust2015EST
Lastekaitse Liit (2013) Kokkuvõte uuringust Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides. Laste ja noorte seisukohad, kohalike omavalitsuste parimad praktikad2013EST
Lastekaitse Liit (2015) ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne. Eesti valitsusväliste organisatsioonide täiendused, kommentaarid ja ettepanekud2015EST
Eesti Statistikaamet (2013) Laste heaolu2013EST
Ülle Übius, Kairit Kall, Krista Loogma, Meril Ümarik (2014) Rahvusvaheline vaade õpetamisele ja õppimisele OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2013 tulemused. Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove2014EST
Kerly Espenberg, Merli Aksen, Mai Beilmann, Sille Vahaste, Terje Loogus, Uta Kührt (2014) Kõrgkooliõpingute katkestamise põhjused ja ennetamise võimalused Euroopa Liidu riikide näitel. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE2014EST
Liia Araste, Valentina Batueva, Lauri Peterson, Piret Talur, Marti Taru (2014) Noorsootöö tulemuslikkuse hindamine. A Poliitikauuringute Keskus Praxis Tellija / Rahastaja: Eesti Noorsootöö Keskus / Haridus- ja Teadusministeerium2014EST
Eesti Uuringukeskus (2015) Mobiilse kontaktnoorsootöö mõju-uuring. Tellija: MTÜ Tähe noorteklubi2015EST
Andri Ahven; Urvo Klopets; Kristel Kraas; Kätlin-Chris Kruusmaa; Anu Leps; Pilleriin Lindsalu; Kerli Palu; Rainer Rohtla; Jako Salla; Laidi Surva; Brit Tammiste (2015) Kuritegevus Eestis 2014. Justiitsministeerium2015EST
Dibou, Tanja (2016) Karjääriinfo digitaliseerimine2016EST
Dibou, Tanja (2015). Moslemi noorte identiteet ja kultuurilised eripärad: miks ja mida peaks noorsootöötaja teadma moslemist? Tiia Õun, Ilona-Evelyn Rannala (Toim.). noorsootöö eriala artiklite kogumik “EESTI NOORSOTÖÖ MUUTUSTES. Artiklite kogumik” (83−97). Tallinn: Tallinn Pedagogical University.2015EST
Beilmann, Mai (2016). Reegleid rikkuv käitumine noorte hulgas. Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (25−28). Tallinn: Justiitsministeerium.2016EST
Beilmann, Mai (2016). Noorte vabatahtlikud seksuaalkogemused. Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (29−33). Tallinn: Justiitsministeerium2016EST
Ainsaar, M. (2016). Noorte füüsilise ja vaimse vägivalla kogemused. Soo, K.; Lukk, M.; Ainsaar, M.; Beilmann, M.; Sammul, M.; Tamm, G.; Espenperg, K.; Murakas, R.; Arak, T.; Aksen, M.; Vahaste-Pruul, S.; Kutsar, D. (Toim.). Laste ja noorte seksuaalne väärkohtlemise leviku uuring (55−61). Tallinn: Justiitsministeerium. (Kriminaalpoliitika uuringud).2016EST
Beilmann, Mai (2016). Noorte kodukeskkond. Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (20−24). Tallinn: Justiitsministeerium.2016EST
Dibou, Tanja (2016) Kultuuritundlikkusest väärtusteni noorsootöös2016EST
Soo, K. (2016). Seksuaalse väärkohtlemise kogemused päriselus. Lukk, M.; Sammul, M. (Toim.). Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (67−83). Tallinn: Justiitsministeerium. (Kriminaalpoliitika uuringud; 21).2016EST
Soo, K. (2016). Seksuaalvägivallaga seotud hoiakud. Lukk, M.; Sammul, M. (Toim.). Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (34−42). Tallinn: Justiitsministeerium. (Kriminaalpoliitika uuringud; 21).2016EST
Soo, Kadri; Lukk, Maarika; Ainsaar, Mare; Beilmann, Mai; Sammul, Marek; Tamm, Gerly; Espenberg, Kerly; Murakas, Rein; Arak, Triinu; Aksen, Merli; Vahaste-Pruul, Sille; Kutsar, Dagmar (2016) Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring2016EST
Strömpl, Judit (2016) Euroopa integratsioonipoliitikate peegeldus immigrandi taustaga noorte täiskasvanute elulugudes2016EST
Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā. Analītiskais ziņojums2017LAT
Banaji, Shakuntula; Mejias, Sam; Kouts, Ragne; Piedade, Filipe; Pavlopoulos, Vassilis; Tzankova, Iana; Mackova, Alena; Amna, Erik (2018). Citizenship’s tangled web: Associations, gaps and tensions in formulations of European youth active citizenship across disciplines. European Journal of Developmental Psychology, 15 (3), 250−269.10.1080/17405629.2017.13672782018ENG
Estonian Union for Child Welfare (2015) Attitional report on the UN convention on the rights of the child. Additions, comments and proposals ny NGOs in Estonia2015ENG
Dibou, Tanja (2015). Cooperation Of Various Stakeholders In Providing Youth Services In Estonia. Youth World Politic, 1, 98−112.2015ENG
Parder, Mari-Liisa; Vihalemm, Triin (2015). “..if there is a party, then there is definitely alcohol” Construction of partying practices and abstinence in Estonian youth forums. Nordic studies on alcohol and drugs, 32 (6), 563−578.2015ENG
Runnel, Pille (2015). Post Scriptum. Architecture According to Children: Tree House World. In: Hopeless Youth (508−525). Tartu: Eesti Rahva Muuseum.2015ENG
Kirch, A.; Tuisk, T. (2015). Complex Patterns in Construction of Entrepreneurial Identity among Youth in Estonia. European Integration Studies, 9, 208−2232015ENG
Jõgi, L. (2015). Learning in the Young Adult Years – Cognitive Perspectives. Studies for the Learning Society, 3, 1−32015ENG
Kiisel, Maie; Leppik, Marianne; Seppel, Külliki (2015)2015ENG
Banzer, R.; Haring, C.; Buchheim, A.; Oehler, S.; Carli, V.; Wasserman, C.; Kaess, M.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Hoven, C.W.; Kahn, J.P.; Keeley, H.S.; Postuvan, V.; Podlogar, T.; Sisask, M.; Värnik, A. … Wasserman, D. (2017). Factors associated with different smoking status in European adolescents: results of the SEYLE study. European child & adolescent psychiatry, 26 (11), 1319−13292017ENG
Kutsar, Dagmar; Kasearu, Kairi (2017). Do children like school – crowding in or out? An international comparison of children’s perspectives. Children and Youth Services Review, 80, 140−148.10.1016/j.childyouth.2017.06.052.2017ENG
Kruuse, Kristiina; Kalmus, Veronika (2017). Supernatural Creatures, Accidents and War: Young Children’s Television-related Fears and Coping Strategies. Television and New Media, 18 (3), 252−268.10.1177/15274764166526922016ENG
Kilp, Alar (2017). Noortega noorte kompetentsusest valimistel. Riigikogu Toimetised, 35, 39−50.2017ENG
Coumans, Juul M.J.; Danner, Unna N.; Intemann, Timm; De Decker, Annelies; Hadjigeorgieou, Charlabos; Hunsberger, Monica; Moreno, Luis A.; Russo, Paola; Stomfai, Sarolta; Veidebaum,Toomas; Adan, Roger, Heberstreit, Antje (2018). Emotion-driven impulsiveness and snack food composition of European adolescents: Results from the I.Family study. Appetite, 123, 152−159.2018ENG
Tamm, A., Tulviste, T., Urm, A. (2018). Resolving Conflicts with Friends: Adolescents’ Strategies and Reasons behind These Strategies. Journal of Adolescence, 64, 72−80.10.1016/j.adolescence.2018.02.0022018ENG
Mazzoni , Davide; Albanesi, Cinzia; Ferreira, Pedro; Opermann, Signe; Pavlopoulos, Vassilis; Cicognani, Elvira; (2018). Cross-border mobility, European identity and participation among European adolescents and young adults. European Journal of Developmental Psychology, 15 (3), 324−339.17405629.2017.1378089 2018ENG
Rannala, Ilona-Evelyn; Allekand, Anu (2018). Key competences of non-formal learning in youth work: based on the example of Estonian open youth centres. International Journal of Open Youth Work, 2, 61−792018ENG
Rokicka, Magdalena; Unt, Marge; Täht, Kadri; Nizalova, Olena (2018). Youth Labour Market in Central and Eastern Europe. In: Malo, Miguel Ángel; Moreno Mínguez, Almudena (Ed.). European Youth Labour Markets – Problems and Policies (61−78). Springer.10.1007/978-3-319-68222-8.2018ENG
Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut (2018) Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga. Uuringu lõppraport2018EST
Tamm, A.; Kasearu, K.; Tulviste, T.; Trommsdorff, G.; Saralieva, Z. (2017). Helping parents with chores or going out with friends: Cultural differences in adolescents’ responses to potentially conflicting expectations of parents and peers. Journal of Adolescent Research, 32 (4), 456−478.07435584166374252017ENG
Atkarību izraisošo vielu lietošana izklaides vietās Latvijā 2016. gadā2016LAT
Neinfekciju slimības – saslimstība, mirstība, riska faktori. Situācija Latvijā 2006. – 2015. gadā2016LAT
Projekta “Latvijas skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs2016LAT
Mutes veselības pētījums skolēniem Latvijā 2015./2016. mācību gads2016LAT
Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā2016LAT
Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā2016LAT
Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības2016LAT
Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā2016LAT
Latvijas iedzīvotāju sportošanas un fizisko aktivitāšu veikšanas paradumi2016LAT
Klientorientētas pieejas nozīme valsts pārvaldes attīstībā: jaunatnes gadījuma izpēte2016LAT
Jauniešu bezdarbs pierobežas reģionos: komparatīvas analīzes pieredze2017LAT
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 20162017LAT
Narkotiku lietošanas paradumi un tendences Latvijā2017LAT
Kāpēc mācību sasniegumi dažādās Latvijas skolās ir tik atšķirīgi?2017LAT
Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi2017LAT
Demogrāfija 20172017LAT
Skolēna digitālais IQ2017LAT
Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā2017LAT
Latvijas iedzīvotāju medijpratība2017LAT
Dzīves meistarība un informācijpratība2017LAT
Daugavpils pilsētas jaunatnes politikas indeksa rādītāji2014LAT
Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Garkalnes novadā2014LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss, Ogres novads 2014. gads2014LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss, Lielvārdes novads2014LAT
Jaunieši Latvijā2014LAT
Ikgadējā monitoringa un indeksa par jaunatnes politikas īstenošanu aktualizēšana2014LAT
Ieguldām jauniešos: Latvija / Investing in Youth2015LAT
Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums. 2013./2014. mācību gada aptaujas rezultāti un tendences.2015LAT
Jauniešu politiskā un pilsoniskā līdzdalība Latvijā2015LAT
Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā2015LAT
Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja2015LAT
Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde2015LAT
Izglītība un jauniešu iesaistīšanās darba tirgū. DNB Latvijas barometrs Nr. 822015LAT
Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā2015LAT
Jaunatnes politikas monitorings 20152015LAT
Growing up unequal: gender and socioeconomic di erences in young people’s health and well-being2016LAT
Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū 20152016LAT
ESPAD 2015 Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū2016LAT
Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums 2014. gada aptauja Latvijā un tendences2015LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšana jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai Iecavas novadā2014LAT
Mārupes novada jauniešu dzīves kvalitātes pētījums2013LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā2013LAT
Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā2013LAT
Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Rūjienas novadā2013LAT
Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana2013LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināšana Balvu novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai2013LAT
Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jēkabpils pilsētā2013LAT
Ikšķiles novada jaunatnes politikas indekss2013LAT
Jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums2013LAT
Jauniešu dzīves kvalitāte, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā, piekļuve jauniešiem aktuālai informācijai2013LAT
Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā2013LAT
Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība2013LAT
Iedzīvotāju attieksme pret brīvprātīgo darbu2013LAT
Studentu lojalitāti ietekmējošie faktori un to nozīme vadības lēmumu pieņemšanā2013LAT
Jauniešu ģeogrāfiskās telpas kognitīvā struktūra un aktivitātes pilsētā2013LAT
Jauniešu ar zemu izglītību iekļaušanās darba tirgū Latvijā2013LAT
Jauniešu brīvprātīgais darbs sociālā kapitāla kontekstā. Lauku teritoriju specifika2014LAT
Jauniešu dzīves kvalitātes pētījums Madonas novadā2014LAT
Situācijas izpētes apkopojums par jauniebraucēju un reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošajās skolās2014LAT
Dundagas novada jaunatnes politikas indekss2014LAT
Jauniešu finanšu lietpratība2012LAT
Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas2012LAT
Uzņēmējdarbība LV un ES2012LAT
Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū2012LAT
Latvijas iedzīvotāju veselība 2000 – 20122012LAT
Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai2012LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss2012LAT
Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma2012LAT
Studentu un jauniešu sportošanas paradumi2012LAT
Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā2012LAT
Pētījums par personu ar invaliditāti nodarbinātības politiku Eiropā2013LAT