Publikācijas

Filtri:
Gadi:
Valoda:
Publikācija Gads Valoda
New and innovative forms of youth participation in decision-making processes 2017 ENG
Poorer than their parents: the struggles of Europe’s young 2017 ENG
Exploring Erasmus+: Youth in Action. Effects and outcomes of the ERASMUS+: Youth in Action Programme. Transnational Analysis 2015/16 2017 ENG
Youth Policy Responses to the Contemporary Challenges Faced by Young People. Symposium Report 2017 ENG
Taking the future into their own hands. Youth work and entrepreneurial learning. Final Report 2017 ENG
European Youth in 2016 2016 ENG
LEVEL OF CIVIC ENGAGEMENT AND SOCIAL CAPITAL UNDERSTANDING IN THE YOUTH SECTOR / Sociālā kapitāla attīstība kā rīks jaunatnes pilsoniskai līdzdalībai Austrumeiropas valstīs (SOCAP) 2015 ENG
Working with young people: the value of youth work in the European Union 2014 ENG
European Youth in 2014 2014 ENG
Noorte osalus otsustusprotsessides 2018 EST
Dibou, Tanja; Teder,Lianne, Rannala, Ilona-Evelyn (2018). Noorsootööharidus – kust sa tuled, kuhu lähed ja kellega koos? Mihus: Noorsootöö muutuvas maailmas, 23, 35−40. 2018 EST
Mandel, A (2017) Huvijuht noorte ettevõtlikkuspädevuste arendajana Tallinna üldhariduskoolide huvijuhtide arvamustes. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond, 2017 2017 EST
Sooba, J. (2017) Õpilaste huvihariduses osalemise toetamine klassiõpetajate poolt kuue Tallinna kooli näitel. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond 2017 EST
Nurmik, A. (2017) Kaasava hariduse rakendumine ja suundumused käitumisprobleemidega hariduslike erivajadustega laste osas Jõgevamaal aastatel 2010-2016. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, eripedagoogika valdkond 2017 EST
Nugin, R. (2017) Geograafiline aspekt mitteformaalses õppes, sh noorsootöös 2017 EST
Toots, Anu (2017). Ülevaade IEA kodanikuhariduse uuringutest 1999-2022. Toots, Anu (Toim.). Noorte kodanikukultuur muutuvas maailmas. Eesti tulemused IEA Rahvusvahelises Kodanikuhariduse Uuringus (ICCS 2016) (9−15). Tallinn, Tartu: Tallinna Ülikool. 2017 EST
Grünthal-Drell, M (2017) Tervisekasvatus ja liikumistegevused noorsootöös. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, kasvatusteadused, 2017 2017 EST
Rebane Züger, Margit (2017) Haridustee katkemise tõttu NEET-staatusesse sattunud noorte võimalused tööturule siirdumisel või haridustee jätkamisel noorte pilgu läbi [Võrguteavik] : magistritöö / Margit Rebane Züger ; juhendaja: Kaja Oras ; Tartu Ülikool, sotsiaalteaduste valdkond, haridusteaduste instituut, kasvatusteaduste õppekava 2017 EST
Rasmussen, B (2017) Noorsootöötaja kutse väärtustamine kohalikes omavalitsustes. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond, 2017 2017 EST
Soo, K. (2017). Eesti noorte seksuaalse väärkohtlemise kogemused. Mihus: Noorsootöö muutuvas maailmas, 20, 38−39. 2017 EST
Eesti Noorsootöö Keskus (2017) Noorteseire aastaraamat 2016 : Mitte- ja informaalne õppimine 2017 EST
Eesti Noorsootöö Keskus (2018) Noorteseire aastaraamat 2018: Noored ja osalus 2018 EST
Eesti Noorsootöö Keskus (2015) Noorteseire aastaraamat 2014/2015: Erivajadustega noored 2015 EST
Veigel, M; Reedik, T. (2017). Õuesõppe rakendamise võimalused ja praktika noorsootöös: Tallinna noortekeskuste noorsootöötajate vaatenurk. Dibou, T., Rannala, I.-E. (Toim.). Teadmine ja praktika noorsootöös. Noorsootöö artiklite kogumik (65−79). Tallinna Ülikool. 2017 EST
Kalmus, Veronika; Beilmann, Mai (2017) Mis tüüpi kodanikud on Eesti Noored? 2017 EST
Valk, A (2016) Madala haridustasemega noored. Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium 2017 EST
Kütt, S. (2017) Noortekeskuste roll ja võimalused kogukonna sidususe toetamisel. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond, 2017 2017 EST
Dibou, Tanja (2017). Rahvusvahelise noorsootöö võlud ja valud. Tanja Dibou, Ilona- Evelyn Rannala (Toim.). Teadmine ja praktika noorsootöös. Noorsootöö artiklite kogumik. (120−136). Auratrükk. 2017 EST
Nugin, Raili; Taru, Marti (2017) Noorsootöötajate arvamused noorsootööst ja noorsootöötajatest 2017 EST
Kötsi, K. (2017) Noorsootöö kui professioon: noorsootöö professionaliseerumine. Tallinna Ülikool, Haridusteaduste Instituut, noorsootöö valdkond 2017 EST
Villenthal, A., Kaunismaa, I., Veemaa, J., Talur, P., Žuravljova, M., Varblane, U. (2016) Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 2016 EST
Tallinna Spordi- ja Noorsootöö amet (2016) Tallinna 18+ ja riskiohus noorte osalemine noorsootöös 2016 EST
Haridus- ja Teadusministeerium (2016) Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga. 2016 EST
Kruusamäe, Helena; Kull, Merike; Mooses, Kerli; Riso, Eva-Maria; Jürimäe, Jaak (2016) Results From Estonia’s 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth 2016 EST
Balti Uuringute Instituut, Haridus-ja Teadusministeerium, e-Riigi Akadeemia (2016) Infotehnoloogiliste võimaluste rakendamine noorsootöös. 2016 EST
Ernst&Young, Haridus- ja Teadusministeerium (2016) Noorteinfo teenuse kättesaadavuse ja kasutajamugavuse tõstmise analüüs 2016 EST
Tamm, Anna-Liisa (2016) Tubakatarvitamine tapab 2016 EST
Soo, Kadri (2016) Seksuaalse väärkohtlemise ja –vägivalla toimepanemise riskitegurid ning tagajärjed 2016 EST
Siibak, Andra; Murumaa-Mengel, Maria (2016) Noored otsivad võimaluste- ja riskiderohkes sotsiaalmeedias oma kohta 2016 EST
Schihalejev, Olga (2016) Kuidas kõnelda kõneldamatust. 2016 EST
Eesti Uuringukeskus (2015) Mobiilse kontaktnoorsootöö mõju-uuring. Tellija: MTÜ Tähe noorteklubi 2015 EST
Andri Ahven; Urvo Klopets; Kristel Kraas; Kätlin-Chris Kruusmaa; Anu Leps; Pilleriin Lindsalu; Kerli Palu; Rainer Rohtla; Jako Salla; Laidi Surva; Brit Tammiste (2015) Kuritegevus Eestis 2014. Justiitsministeerium 2015 EST
Liia Araste, Valentina Batueva, Lauri Peterson, Piret Talur, Marti Taru (2014) Noorsootöö tulemuslikkuse hindamine. A Poliitikauuringute Keskus Praxis Tellija / Rahastaja: Eesti Noorsootöö Keskus / Haridus- ja Teadusministeerium 2014 EST
Kerly Espenberg, Merli Aksen, Mai Beilmann, Sille Vahaste, Terje Loogus, Uta Kührt (2014) Kõrgkooliõpingute katkestamise põhjused ja ennetamise võimalused Euroopa Liidu riikide näitel. Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 2014 EST
Ülle Übius, Kairit Kall, Krista Loogma, Meril Ümarik (2014) Rahvusvaheline vaade õpetamisele ja õppimisele OECD rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS 2013 tulemused. Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Innove 2014 EST
Eesti Statistikaamet (2013) Laste heaolu 2013 EST
Lastekaitse Liit (2015) ÜRO Lapse õiguste konventsiooni täiendav aruanne. Eesti valitsusväliste organisatsioonide täiendused, kommentaarid ja ettepanekud 2015 EST
Lastekaitse Liit (2015) Lapse osalemine pereelus – kokkuvõte uuringust 2015 EST
Lastekaitse Liit (2013) Kokkuvõte uuringust Laste osaluse toetamine ja kaasamine otsustusprotsessides. Laste ja noorte seisukohad, kohalike omavalitsuste parimad praktikad 2013 EST
Strömpl, Judit (2016) Euroopa integratsioonipoliitikate peegeldus immigrandi taustaga noorte täiskasvanute elulugudes 2016 EST
Soo, Kadri; Lukk, Maarika; Ainsaar, Mare; Beilmann, Mai; Sammul, Marek; Tamm, Gerly; Espenberg, Kerly; Murakas, Rein; Arak, Triinu; Aksen, Merli; Vahaste-Pruul, Sille; Kutsar, Dagmar (2016) Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring 2016 EST
Soo, K. (2016). Seksuaalvägivallaga seotud hoiakud. Lukk, M.; Sammul, M. (Toim.). Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (34−42). Tallinn: Justiitsministeerium. (Kriminaalpoliitika uuringud; 21). 2016 EST
Soo, K. (2016). Seksuaalse väärkohtlemise kogemused päriselus. Lukk, M.; Sammul, M. (Toim.). Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (67−83). Tallinn: Justiitsministeerium. (Kriminaalpoliitika uuringud; 21). 2016 EST
Dibou, Tanja (2016) Kultuuritundlikkusest väärtusteni noorsootöös 2016 EST
Beilmann, Mai (2016). Noorte kodukeskkond. Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (20−24). Tallinn: Justiitsministeerium. 2016 EST
Ainsaar, M. (2016). Noorte füüsilise ja vaimse vägivalla kogemused. Soo, K.; Lukk, M.; Ainsaar, M.; Beilmann, M.; Sammul, M.; Tamm, G.; Espenperg, K.; Murakas, R.; Arak, T.; Aksen, M.; Vahaste-Pruul, S.; Kutsar, D. (Toim.). Laste ja noorte seksuaalne väärkohtlemise leviku uuring (55−61). Tallinn: Justiitsministeerium. (Kriminaalpoliitika uuringud). 2016 EST
Beilmann, Mai (2016). Noorte vabatahtlikud seksuaalkogemused. Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (29−33). Tallinn: Justiitsministeerium 2016 EST
Beilmann, Mai (2016). Reegleid rikkuv käitumine noorte hulgas. Laste ja noorte seksuaalse väärkohtlemise leviku uuring (25−28). Tallinn: Justiitsministeerium. 2016 EST
Dibou, Tanja (2016) Karjääriinfo digitaliseerimine 2016 EST
Dibou, Tanja (2015). Moslemi noorte identiteet ja kultuurilised eripärad: miks ja mida peaks noorsootöötaja teadma moslemist? Tiia Õun, Ilona-Evelyn Rannala (Toim.). noorsootöö eriala artiklite kogumik “EESTI NOORSOTÖÖ MUUTUSTES. Artiklite kogumik” (83−97). Tallinn: Tallinn Pedagogical University. 2015 EST
Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituut (2018) Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga. Uuringu lõppraport 2018 EST
Rokicka, Magdalena; Unt, Marge; Täht, Kadri; Nizalova, Olena (2018). Youth Labour Market in Central and Eastern Europe. In: Malo, Miguel Ángel; Moreno Mínguez, Almudena (Ed.). European Youth Labour Markets – Problems and Policies (61−78). Springer.10.1007/978-3-319-68222-8. 2018 ENG
Rannala, Ilona-Evelyn; Allekand, Anu (2018). Key competences of non-formal learning in youth work: based on the example of Estonian open youth centres. International Journal of Open Youth Work, 2, 61−79 2018 ENG
Mazzoni , Davide; Albanesi, Cinzia; Ferreira, Pedro; Opermann, Signe; Pavlopoulos, Vassilis; Cicognani, Elvira; (2018). Cross-border mobility, European identity and participation among European adolescents and young adults. European Journal of Developmental Psychology, 15 (3), 324−339.17405629.2017.1378089  2018 ENG
Tamm, A., Tulviste, T., Urm, A. (2018). Resolving Conflicts with Friends: Adolescents’ Strategies and Reasons behind These Strategies. Journal of Adolescence, 64, 72−80.10.1016/j.adolescence.2018.02.002 2018 ENG
Coumans, Juul M.J.; Danner, Unna N.; Intemann, Timm; De Decker, Annelies; Hadjigeorgieou, Charlabos; Hunsberger, Monica; Moreno, Luis A.; Russo, Paola; Stomfai, Sarolta; Veidebaum,Toomas; Adan, Roger, Heberstreit, Antje (2018). Emotion-driven impulsiveness and snack food composition of European adolescents: Results from the I.Family study. Appetite, 123, 152−159. 2018 ENG
Tamm, A.; Kasearu, K.; Tulviste, T.; Trommsdorff, G.; Saralieva, Z. (2017). Helping parents with chores or going out with friends: Cultural differences in adolescents’ responses to potentially conflicting expectations of parents and peers. Journal of Adolescent Research, 32 (4), 456−478.0743558416637425 2017 ENG
Kilp, Alar (2017). Noortega noorte kompetentsusest valimistel. Riigikogu Toimetised, 35, 39−50. 2017 ENG
Kruuse, Kristiina; Kalmus, Veronika (2017). Supernatural Creatures, Accidents and War: Young Children’s Television-related Fears and Coping Strategies. Television and New Media, 18 (3), 252−268.10.1177/1527476416652692 2016 ENG
Kutsar, Dagmar; Kasearu, Kairi (2017). Do children like school – crowding in or out? An international comparison of children’s perspectives. Children and Youth Services Review, 80, 140−148.10.1016/j.childyouth.2017.06.052. 2017 ENG
Banzer, R.; Haring, C.; Buchheim, A.; Oehler, S.; Carli, V.; Wasserman, C.; Kaess, M.; Apter, A.; Balazs, J.; Bobes, J.; Brunner, R.; Corcoran, P.; Cosman, D.; Hoven, C.W.; Kahn, J.P.; Keeley, H.S.; Postuvan, V.; Podlogar, T.; Sisask, M.; Värnik, A. … Wasserman, D. (2017). Factors associated with different smoking status in European adolescents: results of the SEYLE study. European child & adolescent psychiatry, 26 (11), 1319−1329 2017 ENG
Jõgi, L. (2015). Learning in the Young Adult Years – Cognitive Perspectives. Studies for the Learning Society, 3, 1−3 2015 ENG
Kiisel, Maie; Leppik, Marianne; Seppel, Külliki (2015) 2015 ENG
Kirch, A.; Tuisk, T. (2015). Complex Patterns in Construction of Entrepreneurial Identity among Youth in Estonia. European Integration Studies, 9, 208−223 2015 ENG
Runnel, Pille (2015). Post Scriptum. Architecture According to Children: Tree House World. In: Hopeless Youth (508−525). Tartu: Eesti Rahva Muuseum. 2015 ENG
Parder, Mari-Liisa; Vihalemm, Triin (2015). “..if there is a party, then there is definitely alcohol” Construction of partying practices and abstinence in Estonian youth forums. Nordic studies on alcohol and drugs, 32 (6), 563−578. 2015 ENG
Dibou, Tanja (2015). Cooperation Of Various Stakeholders In Providing Youth Services In Estonia. Youth World Politic, 1, 98−112. 2015 ENG
Estonian Union for Child Welfare (2015) Attitional report on the UN convention on the rights of the child. Additions, comments and proposals ny NGOs in Estonia 2015 ENG
Banaji, Shakuntula; Mejias, Sam; Kouts, Ragne; Piedade, Filipe; Pavlopoulos, Vassilis; Tzankova, Iana; Mackova, Alena; Amna, Erik (2018). Citizenship’s tangled web: Associations, gaps and tensions in formulations of European youth active citizenship across disciplines. European Journal of Developmental Psychology, 15 (3), 250−269.10.1080/17405629.2017.1367278 2018 ENG
Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā. Analītiskais ziņojums 2017 LAT
Latvijas iedzīvotāju medijpratība 2017 LAT
Dzīves meistarība un informācijpratība 2017 LAT
Demogrāfija 2017 2017 LAT
Skolēna digitālais IQ 2017 LAT
Pētījums par starptautisko praksi personu ar invaliditāti atbalsta sistēmu jomā 2017 LAT
Kāpēc mācību sasniegumi dažādās Latvijas skolās ir tik atšķirīgi? 2017 LAT
Pilsoniskās izglītības problēmas un izaicinājumi 2017 LAT
Latvijas iedzīvotāju veselību ietekmējošo paradumu pētījums, 2016 2017 LAT
Narkotiku lietošanas paradumi un tendences Latvijā 2017 LAT
Jauniešu bezdarbs pierobežas reģionos: komparatīvas analīzes pieredze 2017 LAT
Klientorientētas pieejas nozīme valsts pārvaldes attīstībā: jaunatnes gadījuma izpēte 2016 LAT
Jauniešu bezdarba ietekmējošo faktoru analīze Latvijā 2016 LAT
Latvijas iedzīvotāju sportošanas un fizisko aktivitāšu veikšanas paradumi 2016 LAT
Jauniešu pilsoniskās līdzdalības veicināšana pedagoģiskajā procesā 2016 LAT
Studentu veselīga dzīvesveida izpratnes un paradumu veidošanās mijsakarības 2016 LAT
Latvijas jauniešu iesaiste uzņēmējdarbībā 2016 LAT
Projekta “Latvijas skolas soma” ieviešana izglītības iestādēs 2016 LAT
Mutes veselības pētījums skolēniem Latvijā 2015./2016. mācību gads 2016 LAT
Neinfekciju slimības – saslimstība, mirstība, riska faktori. Situācija Latvijā 2006. – 2015. gadā 2016 LAT
Atkarību izraisošo vielu lietošana izklaides vietās Latvijā 2016. gadā 2016 LAT
Atkarību izraisošo vielu lietošana iedzīvotāju vidū 2015 2016 LAT
ESPAD 2015 Atkarību izraisošo vielu lietošanas paradumi un tendences skolēnu vidū 2016 LAT
Growing up unequal: gender and socioeconomic di erences in young people’s health and well-being 2016 LAT
Mazākumtautību līdzdalība demokrātiskajos procesos Latvijā 2015 LAT
Jaunatnes politikas monitorings 2015 2015 LAT
Darba ar jaunatni situācijas izpēte pašvaldībās un darba ar jaunatni attīstības modeļu izstrāde 2015 LAT
Izglītība un jauniešu iesaistīšanās darba tirgū. DNB Latvijas barometrs Nr. 82 2015 LAT
Uzņēmējdarbība reģionos Latvijā: aktivitāte, sadarbība, konkurētspēja 2015 LAT
Jauniešu politiskā līdzdalība Latvijā 2015 LAT
Jauniešu politiskā un pilsoniskā līdzdalība Latvijā 2015 LAT
Ieguldām jauniešos: Latvija / Investing in Youth 2015 LAT
Latvijas skolēnu veselības paradumu pētījums. 2013./2014. mācību gada aptaujas rezultāti un tendences. 2015 LAT
Starptautiskais jauniešu smēķēšanas pētījums 2014. gada aptauja Latvijā un tendences 2015 LAT
Jaunieši Latvijā 2014 LAT
Ikgadējā monitoringa un indeksa par jaunatnes politikas īstenošanu aktualizēšana 2014 LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss, Lielvārdes novads 2014 LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa noteikšana jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai Iecavas novadā 2014 LAT
Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Garkalnes novadā 2014 LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss, Ogres novads 2014. gads 2014 LAT
Daugavpils pilsētas jaunatnes politikas indeksa rādītāji 2014 LAT
Dundagas novada jaunatnes politikas indekss 2014 LAT
Jauniešu dzīves kvalitātes pētījums Madonas novadā 2014 LAT
Situācijas izpētes apkopojums par jauniebraucēju un reemigrantu bērnu iekļaušanos Rīgas vispārizglītojošajās skolās 2014 LAT
Jauniešu brīvprātīgais darbs sociālā kapitāla kontekstā. Lauku teritoriju specifika 2014 LAT
Jauniešu ģeogrāfiskās telpas kognitīvā struktūra un aktivitātes pilsētā 2013 LAT
Jauniešu ar zemu izglītību iekļaušanās darba tirgū Latvijā 2013 LAT
Iedzīvotāju attieksme pret brīvprātīgo darbu 2013 LAT
Studentu lojalitāti ietekmējošie faktori un to nozīme vadības lēmumu pieņemšanā 2013 LAT
Studentu sociālie un ekonomiskie dzīves apstākļi Latvijā 2013 LAT
Jaunieši Latvijā 2008-2013: aktivitāte, mobilitāte, līdzdalība 2013 LAT
Jauniešu iespēju, attieksmju un vērtību pētījums 2013 LAT
Jauniešu dzīves kvalitāte, iesaistīšanās brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā, piekļuve jauniešiem aktuālai informācijai 2013 LAT
Ikšķiles novada jaunatnes politikas indekss 2013 LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indeksa aprēķināšana Balvu novada pašvaldībā jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšanai 2013 LAT
Jaunatnes politikas indeksa aprēķināšana Jēkabpils pilsētā 2013 LAT
Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas indeksa noteikšana 2013 LAT
Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Rūjienas novadā 2013 LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss Alūksnes novadā 2013 LAT
Jauniešu dzīves kvalitātes novērtēšana Liepājā 2013 LAT
Mārupes novada jauniešu dzīves kvalitātes pētījums 2013 LAT
Pētījums par personu ar invaliditāti nodarbinātības politiku Eiropā 2013 LAT
Jauniešu vērtības patērētājsabiedrībā Latvijā 2012 LAT
Interešu izglītība Latvijā un interešu izglītības iestāžu loma 2012 LAT
Studentu un jauniešu sportošanas paradumi 2012 LAT
Jaunatnes politikas īstenošanas indekss 2012 LAT
Aptauja ikgadējā monitoringa ietvaros par jauniešu dzīves kvalitāti, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā, jaunatnes organizāciju darbībā un piekļuvi jauniešiem aktuālai informācijai 2012 LAT
Latvijas iedzīvotāju veselība 2000 – 2012 2012 LAT
Jauniešu fiziskās aktivitātes un veselības problēmas 2012 LAT
Jauniešu finanšu lietpratība 2012 LAT
Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū 2012 LAT
Uzņēmējdarbība LV un ES 2012 LAT