INSTITUCIONĀLĀ SISTĒMA

Jaunatnes likumā definēts – Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina vienotas valsts politikas izstrādi jaunatnes politikas nozarē un tās koordinētu īstenošanu, tai skaitā veicina jaunatnes politikas īstenošanā iesaistīto institūciju sadarbību. Saskaņotas jaunatnes politikas izstrādi un īstenošanu, kā arī jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē veicina Jaunatnes konsultatīvā padome – Ministru kabineta izveidota padomdevēja institūcija, kuras sastāvā iekļauj valsts pārvaldes, pašvaldību un jaunatnes organizāciju deleģētus pārstāvjus. Tomēr ikdienas praksē jaunatnes politika Latvijā ir decentralizēta – katra no iesaistītajām institūcijām pati koordinē konkrēto jomu aktivitātes, bet Izglītības un zinātnes ministrija definē kopējos sasniedzamos mērķus un rīcības virzienus. Nozaru ministrijas un to padotības iestādes definē un īsteno nozaru politiku (veselība – Veselības ministrija, sociālā joma – Labklājības ministrija, nodarbinātība – Nodarbinātības valsts aģentūra, u.c.). Latvijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko programmu, projektu un iniciatīvu īstenošanu darbā ar jaunatni nodrošina Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (Izglītības un zinātnes ministrijas pakļautībā). Aģentūra sniedz jauniešiem iespējas rakstīt projektus, izplata jauniešiem interesantu un noderīgu informāciju par viņu iespējām, veicina pieredzes apmaiņu un nodrošina konsultācijas par projektu rakstīšanu. Ikdienas praktisko darbu ar jaunatni īsteno pašvaldības, izveidojot institucionālo sistēmu darbam ar jaunatni vietējā līmenī – nosakot atbildīgo institūciju, pieņemot darbā jaunatnes lietu speciālistu un citus darbiniekus, izveidojot jauniešu centru un veicot citas aktivitātes. No 119 Latvijas pašvaldībām 109 ir vismaz viens darbinieks darbam ar jaunatni, 87 ir vismaz viens jauniešu centrs, 51 ir izstrādāts jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments,  43 ir jauniešu dome, 29 ir jaunatnes lietu konsultatīvā komisija. Būtisks resurss darbā ar jaunatni ir arī nevalstiskās organizācijas. 79 no 119 Latvijas pašvaldībām ir vismaz viena biedrība, kas veic darbu ar jaunatni. Izglītības un zinātnes ministrijas apkopotā informācija liecina, ka kopējais darbā ar jaunatni iesaistīto nevalstisko organizāciju skaits ir aptuveni 200, tomēr ne visas no tām ir regulāri aktīvas.

Informācijas avoti:

Jaunatnes politikas analītisks pārskats 2017. Izglītības un zinātnes ministrija. 2017.

Portāls par jauniešiem un jaunatnes politiku: www.jaunatneslietas.lv

Sadaļa “Jaunatne” Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļa vietnē: www.izm.gov.lv/lv/jaunatne

Sadaļa “Latvija” interneta platformā Youth Wiki: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/content/youthwiki/overview-latvia

DARBS AR JAUNATNI / INSTITUCIONĀLĀ STRUKTŪRA

Valsts līmenī Seimas komisija jaunatnes un sporta jautājumos kontrolē jaunatnes politiku īstenojošās institūcijas. Jaunatnes un sporta lietu komisija ir atbildīga par valsts jaunatnes politikas formulēšanu, jaunatnes tiesību veicināšanu un parlamentārās kontroles īstenošanu par institūcijām, kas īsteno jaunatnes politiku, uzklausa ministru un citu valsts iestāžu ziņojumus (Jaunatnes lietu departaments) un izvērtē informāciju.

Jaunatnes politikas koordinēšana un īstenošana Lietuvā ir deleģēta Sociālā nodrošinājuma un darba ministrijai. Sociālā nodrošinājuma un darba ministrijas Jaunatnes lietu departaments īsteno valsts jaunatnes politikas mērķus un pārrauga Jaunatnes politikas pamatnostādņu ieviešanu.

Tas darbojas kā valsts iestāde, kas izstrādā un īsteno nacionālās jaunatnes politikas programmas un pasākumus, analizē jaunatnes un jauniešu organizāciju stāvokli Lietuvā, koordinē valsts un pašvaldību institūciju aktivitātes jaunatnes politikas jomā, veic citas darbības, kas aktuālas jauniešiem, jaunatnes organizācijām un organizācijām, kas strādā ar jaunatni.

Jaunatnes lietu departaments īsteno valsts jaunatnes politikas mērķus, veicot pasākumus, lai mudinātu jauniešus apgūt izglītību, iegūt darbu un iesaistīties aktīvā sabiedriskā dzīvē; piedalās ar jaunatni saistītu problēmu risināšanā; attīsta neformālo izglītību.

Izglītības ministrija ir galvenā koordinējošā iestāde, kas nodarbojas ar neformālās izglītības politikas īstenošanu, savukārt citām ministrijām (Kultūras ministrijai, Veselības ministrijai, Tieslietu ministrijai, Ekonomikas ministrijai un Zemkopības ministrijai) ir savi īpaši ar jaunatnes darbiem saistīti pasākumi, kas saistās ar jaunatnes politikas horizontālo prioritāti un valstisku atbildību tās īstenošanā Lietuvā.

Vietējā līmenī pašvaldības ir galvenās institūcijas, kas atbildīgas par jaunatnes politikas formulēšanu un īstenošanu. Pašvaldību līmeņa jaunatnes lietu padomes ir izveidotas pēc paritātes principa, iesaistot pašvaldību institūciju un jauniešu organizāciju pārstāvjus, pamatojoties uz pašvaldību padomju lēmuma. Reģionālās jaunatnes padomes var deleģēt jaunatnes organizāciju pārstāvjus pašvaldību jaunatnes lietu padomēs. Pašvaldības padomes dažādās komitejas, kā arī pašvaldības pārvaldes iestādes (pašvaldības iestādes, psiholoģiskie dienesti, neformālās izglītības iestādes (mūzikas un mākslas skolas, sporta centri, jauniešu centri, kultūras centri, muzeji, bibliotēkas utt.) izstrādā un īsteno jaunatnes politiku pašvaldībās.

Jaunatnes lietu koordinators palīdz pašvaldības iestādēm izstrādāt un īstenot pašvaldību jaunatnes politiku (standarta funkcijas apstiprinātas ar 2008. gada 4. marta Sociālā nodrošinājuma un darba ministra rīkojumu Nr. A1-68 ). Jaunatnes lietu koordinators darbojas kā starpnieks starp pašvaldības politiķiem, izpildvaru un jauniešiem. Jaunatnes lietu koordinators uzrauga un ierosina pasākumus, kas nepieciešami jaunatnes politikas īstenošanai. Viņš sniedz iestādēm un personām informāciju par pašvaldībā īstenoto politiku jaunatnes jomā, sadarbojas ar Sociālā nodrošinājuma un darba ministriju, Jaunatnes lietu departamentu un citām institūcijām, jaunatnes organizācijām, neformālām jaunatnes grupām, kā arī piedalās sadarbības attīstībā ar ārzemju pašvaldībām jaunatnes politikas jomā.

Jaunatnes lietu padome ir koleģiāla padomdevēja institūcija, kas darbojas Jaunatnes lietu departamentā sabiedriskā kārtā, un kuras pamatā ir vienlīdzīgas partnerattiecības starp valsts iestāžu un Lietuvas jaunatnes padomes (LiJOT) deleģētajiem pārstāvjiem. Jaunatnes lietu padomes uzdevums ir risināt jaunatnes politikas pamatproblēmas un sniegt jaunatnes lietu departamentam priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai, kas atbilst jaunatnes un jaunatnes organizāciju vajadzībām. Jaunatnes lietu padomes lēmumi Jaunatnes lietu departamentam ir konsultatīvi. Jaunatnes lietu padome sastāv no 12 locekļiem: 6 valsts institūciju pārstāvji un 6 jaunatnes organizāciju pārstāvjiem, kurus deleģē Lietuvas jaunatnes padome (LiJOT).

Lietuvas jaunatnes padome (LiJOT) sniedz ieteikumus valsts institūcijām, kas strādā ar jaunatnes problēmām un jaunatnes organizācijām. LiJOT ir lielākā nevalstiskā, bezpeļņas jumta struktūra Lietuvas nacionālajām un reģionālajām jaunatnes organizācijām un apvienībām. LiJOT ir 62 dalībnieki (nevalstiskās jaunatnes organizācijas), kuri pārstāv vairāk nekā 200 000 jauniešu no Lietuvas. LiJOT ir pilntiesīgs Eiropas Jaunatnes foruma dalībnieks un koordinē EURODESK Lietuvu.

Starptautiskās jaunatnes sadarbības aģentūras galvenā loma ir nodrošināt jaunatnes starptautisko sadarbību un Lietuvas jauniešu veiksmīgu dalību Eiropas Savienības jauniešu programmās (caur finansiālu atbalstu projektu īstenošanai).

Jaunatnes darba nozīme pēdējo 15 gadu laikā ir palielinājusies. Centieni izveidot jaunatnes darba sistēmu tika uzsākti kopš 2009. gada. Neformāls darbs ar jaunatni sākās vēl agrāk, taču jaunatnes politikas un jaunatnes finansēšanas mehānismu sistēma, kā arī viņu radītās iespējas nebija elastīgas – galvenokārt šīs aktivitātes bija balstītas uz projektu finansējumu un orientētas uz aktīvo jaunatni. Darba ar jaunatni sistēma Lietuvā tika veidota saskaņā ar Eiropadomes rezolūciju par darbu ar jaunatni (2010). 2010. gadā Jaunatnes lietu departamenta direktora rīkojumā (2010. gada 7. aprīlis, Nr. 2V-38- (1.4)) tika pieņemta atklāto jauniešu centru un telpu koncepcija. Izstrādātā atklāto centru koncepcija definēja mērķus, uzdevumus, mērķgrupas, principus, līgumslēdzējus un kvalitātes prasības. Viens no koncepcijas galvenajiem mērķiem ir izveidot atvērtus jauniešu centrus un atklātās telpas kā atvērtas darba formas ar jauniešiem, kas mudina jauniešus ar mazākām iespējām iesaistīties sabiedrībā un darba tirgū. Arvien vairāk tiek atzīts, ka darbā ar jaunatni Lietuvā nepieciešama vēl lielāka profesionalizācija jo ne visas darbības var veikt tikai brīvprātīgie.

Jaunatnes politikas likuma jaunie grozījumi (Oficiālais Vēstnesis, TAR, 2018-06-11, Nr. 9738, stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī) galvenokārt ir vērsti uz jauniešu darba uzlabošanu Lietuvā. Viens no galvenajiem likuma pārskatīšanas mērķiem ir noteikt oficiālas definīcijas darbam ar jaunatni un jaunatnes darbiniekam, kā arī likumā definēt un noteikt kvalitātes prasības atvērta tipa jaunatnes centriem, darbam ar jaunatni un neformālai izglītībai darbā ar jaunatni. Darbs ar jaunatni tiek definēts kā darbība, kas vērsta uz labvēlīgu apstākļu radīšanu jauniešu iesaistei personīgās, profesionālās un sociālās aktivitātēs, lai attīstītu viņa kompetences (2. panta 4. punkts). Atvērts darbs ar jauniešiem ir īpaša veida darbs ar jaunatni, kas aptver “darbu ar jauniešiem atvērtajos jauniešu centros un / vai atvērtajās telpās, un kuru pamatā ir īpaši jaunatnes darba principi” (2. panta 5. punkts). Citi īpaši jaunatnes darba veidi ir, piemēram, darbs ar jauniešiem uz ielas, mobilais darbs ar jauniešiem, kā arī neformāla jauniešu izglītība. Darbs ar jauniešiem uz ielas ir darbs neinstitucionālā vidē,  neformālās jauniešu pulcēšanās vietās (publiskās vietas, ielas, parki, kafejnīcas, sporta vietas, klubi utt.) (2. panta 5. punkts). Mobilais darbs ar jauniešiem tiek veikts, dodoties uz jauniešu dzīves vietām, kur nav darba ar jaunatni infrastruktūra un ņemot vērā šajā vietā dzīvojošo jauniešu vajadzības (2.panta 14.punkts). Neformālā jauniešu izglītība attiecas uz darbībām, kuru mērķis ir attīstīt jauniešu personiskās, sociālās un izglītības kompetences, un tās netiek īstenotas saskaņā ar formālās izglītības programmām (2. panta 16. punkts). Pēdējos gados darbs ar jaunatni pievēršas infrastruktūras attīstīšanai izglītības mērķiem, lai atbalstītu aktīvu pilsoņu veidošanos un sadarbību starp dažādām apakšnozarēm jaunatnes politikas jomā.

Informācijas avoti:

Jaunatnes politika Lietuvā (2017). Eiropas Komisija, jauniešu Wiki valstu apraksts.

Jaunatnes politikas stratēģiskā plānošana un pasākumu īstenošana sociālā nodrošinājuma un darba jomā (2016). Publiskā audita ziņojuma kopsavilkums, Lietuvas Valsts kontrole.

Darbs ar jauniešiem: jaunatnes darba vērtības Eiropas Savienībā (2014. gads). Eiropas Komisija. Valsts ziņojums, Lietuva (Autore: I. Gečienė)

Lietuvas jaunatnes politika: likumdošana, struktūras un labā prakse (2013. gads). Viļņa: Lietuvas Republikas Sociālā nodrošinājuma un darba ministrijas Jaunatnes lietu departaments.

Jaunatnes politika Lietuvā (Jaunimo politika Lietuvoje) (2010). Viļņa: Lietuvas Republikas Sociālā nodrošinājuma un darba ministrijas Jaunatnes lietu departaments.

Jaunatnes politikas lapa Lietuvā (2010) Eiropas Padome.

Jaunatnes politika Lietuvā (2002). Eiropas Padome, Starptautiskās ekspertu komisijas ziņojums, ko iecēlusi Eiropas Padome (valsts jaunatnes politika), Eiropas Padomes izdevniecība, Strasbūra.

 

DARBS AR JAUNATNI IGAUNIJĀ

Igaunijas jaunatnes darba likums nosaka jauniešu darbu kā apstākļu radīšanu, lai veicinātu jauniešu daudzveidīgu attīstību, kas viņiem ļauj aktīvi darboties ārpus viņu ģimenēm, pieaugušo izglītības sistēmā iegūtā formālā izglītība un darbs pēc viņu brīvas gribas.

Jaunatnes darba organizācija balstās uz šādiem principiem:

 • Darbs ar jaunatni tiek veikts kopā ar jauniešiem un viņu labā, iesaistot viņus lēmumu pieņemšanas procesā;
 • Radot apstākļus zināšanu un prasmju apgūšanai, ņemot vērā jauniešu vajadzības un intereses;
 • Darbs ar jaunatni balstās uz jauniešu līdzdalību un brīvu gribu;
 • Darbs ar jaunatni atbalsta jauniešu iniciatīvu;
 • Darbs ar jaunatni balstās uz vienlīdzīgas attieksmes, iecietības un partnerības principiem

JAUNATNES DARBA ORGANIZĀCIJA

 • Vietējās pašvaldības (padome, pašvaldība vai pilsētas pārvalde, kā arī to pārvaldītās institūcijas un partneri) ir atbildīgas par jaunatnes darba pienākumu plānošanu un ar to saistīto aktivitāšu un līdzekļu apjomu.
 • Pašvaldības un valsts ir partneri attiecībā uz jaunatnes darba organizāciju Igaunijā. Valsts izveido tiesisko un stratēģisko sistēmu un atbalsta vietējās varas iestādes prioritāro jomu identificēšanā un pakalpojumu sniegšanā.
 • Vietējo pašvaldību jaunatnes darba organizāciju reglamentē Jaunatnes darba likums un Pašvaldību darbības likums.

Izglītības un pētniecības ministrijas funkcijas:

 1. Sagatavo nacionālās jaunatnes darba programmas;
 2. Atbalsta jaunatnes organizāciju pasākumus un piešķir tiem ikgadējās dotācijas;
 3. Veic valsts administratīvo uzraudzību jaunatnes jomā tiesību aktos noteiktajā kompetences apjomā un uzrauga jaunatnes darbībai no valsts budžeta piešķirto līdzekļu jēgpilnu izmantošanu;
 4. Veic citas likumā noteiktās funkcijas.

Lauku pašvaldības un pilsētas domes:

 1. Nosaka jaunatnes darba prioritātes savās administratīvajās teritorijās un iekļauj uzdevumus lauku pašvaldību vai pilsētas attīstības plānos, kas nepieciešami, lai prioritātes sasniegtu;
 2. Apstiprina projektu atbalsta principus jaunatnes organizāciju, jaunatnes programmu un jaunatnes projektu atbalstam no pašvaldības vai pilsētas budžeta, kā arī atbalsta piešķiršanas un samaksas kārtību un nosacījumus, ja nepieciešams, definē līdzfinansējuma noteikumus, kā arī sagatavo atbalsta pieteikuma veidlapas un atskaišu formas par atbalsta izlietojumu;
 3. Atbalsta jauniešu organizāciju, kas darbojas konkrētās pašvaldības vai pilsētas administratīvajā teritorijā,  programmas un projektus pieejamā budžeta ietvaros;
 4. Konsultējoties ar jaunatnes padomi, ja tāda pastāv, par jaunatnes darba plānošanu, īstenošanu un novērtēšanu;
 5. Veic citas funkcijas, kas saistītas ar jaunatnes darba organizāciju savās administratīvajās teritorijās.

Vairāk informācijas: https://www.hm.ee/en/activities/youth/youth-work